Wat?

Als interim-predikanten kunnen we vast iets voor u betekenen. Dit is wat we doen.

Algemeen
De interim-predikant werkt vanuit het kerkverband van de Protestantse Kerk in Nederland.
De interim-predikanten ontvangen in de regel een opdracht binnen een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij worden voor een bepaalde tijd aangesteld in een situatie van verandering (overgang in een vacaturetijd; op weg naar nieuw beleid; conflict etc.)

Verandering
In een situatie van een snel veranderende samenleving met haar ingrijpende gevolgen voor het kerkelijk leven is de interim-predikant met heel zijn of haar kennis, kunde en inzet gericht op het goede begeleiden en ontwikkelen van de desbetreffende kerkelijke gemeenschap waarin en waarvoor hij of zij werkzaam is.
In Between biedt hiervoor studiedagen aan, coördineert intervisie-groepen en informeert over actuele, ter zake doende kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De interim-predikant weet zich gesteund door zijn collegae in In Between en gestimuleerd om leidinggevende, ondernemende en empathische competenties te ontwikkelen voor een optimale inbreng in de gemeenten waarin zij werkzaam is of zal zijn. Commitment, stimulans en collegiale ondersteuning passen bij de Geest die in het lichaam van Christus werkzaam is met een lange adem, met volharding en met vuur.

Op een rijtje
Voor dit begeleidend, adviserend, coachend, bemiddelend en wederzijds inspirerend werk zijn specifieke kwaliteiten vereist, ingedeeld in kennis, vaardigheden en attitudes.

Kennis! De interimpredikant….
1. heeft naast de predikantsopleiding een opleiding van twee jaar gevolgd tot interim-predikant of heeft aan de opleiding gelijk staande door ervaring verworven competenties;
2. heeft zich bekwaamd in methodes en technieken die nodig zijn om een gemeente in een veranderingsproces of in een conflictsituatie te begeleiden;
3. beschikt over kennis van de regionale kaart van sociale, kerkelijke en levensbeschouwelijke circuits en adressen;
4. kan t.a.v. een geloofsgemeenschap sociaal-geografisch in kaart brengen;
5. kent de verschillende geloofstradities en geloofspraktijken binnen de diversiteit van de protestantse kerk op een wijze dat in principe in iedere gemeente interimwerk kan worden verricht;
6. is op de hoogte van de ontwikkelingen op het eigen vakgebied en aanverwante;
7. is vertrouwt met verschillende methodes van intervisie en supervisie, conflicthantering en mediation

Vaardigheden! De interim-predikant….
8.  kan leiding geven, kent verschillende leiderschapsstijlen en weet daar naar gelang de situatie weg mee;
9. beheerst verschillende gesprekstechnieken en andere agogische technieken en kan deze hanteren in de verschillende spanningsvelden van het desbetreffende veranderingsproces of conflict;
10. onderkent snel en doeltreffend de verschillende spelers op het veld en wint uit contact en interesse alle nodige informatie en bondgenootschappen;
11. kan onderhandelen;
12. weet het verschil van adviserende en coachende begeleiding efficiënt in te zetten;
13. kan feed-back geven en ontvangen m.n. in intervisie en supervisie

Attitude! De interimpredikant…..
14. formuleert in gesprek met de opdrachtgever de taken en doelen van de inzet in de afgesproken periode
15. is open en toegankelijk voor kritiek en past ook het eigen zelfkritisch vermogen adequaat toe
16. gaat respectvol om met de verschillende leden, groepen en groeperingen binnen de pluriforme context van onze protestantse kerkgemeenschap
17. is leergierig en leervaardig
18. bouwt uit zich zelf evaluatieve momenten in en zorgt voor een open, heldere en uitputtende eindevaluatie
19. communiceert duidelijk met een open houding en handelt transparant
20. treedt collegiaal op en werkt goed samen met vertegenwoordigers van andere relevante netwerken
21. werkt ook onder emotionele druk en onder tijdsdruk effectief en efficiënt; houdt overzicht

Wie meer wil weten over het interimpredikantschap kan terecht in R. Brouwer & J. van Ark & J. Oortgiesen (red.), Voorganger als voorbijganger. Het interim-predikantschap van de toekomst (Zoetermeer: Boekencentrum 2013).